I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.szata.pl jest firma:

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy “Szata II” Adam Tadeusz Szawłowski ul. Janusza z Kikoła 3 87-620 Kikół

wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 641/04 przez Wójta Gminy Kikół.

NIP: 893-000-16-82 Regon: 5879824

E-mail: szata@szata.pl Tel.: 666 595 500

Koszt połączenia telefonicznego taki jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący.

Firma “Szata II” umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: www.szata.pl („SKLEP”). Administratorem wszystkich danych osobowych klientów Sklepu jest Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy “Szata II” Adam Tadeusz Szawłowski z siedzibą w: 87-620 Kikół, ul. Janusza z Kikoła 3.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz reguluje zasady dotyczące dokonywania rejestracji, korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
 2. Dostęp do Regulaminu posiada każdy z użytkowników Sklepu, który poprzez „kliknięcie” zakładki „Regulamin” otrzymuje pełen dostęp do pełnej treści Regulaminu..
 3. Wszystkie informacje o Towarach zawarte w Sklepie są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Towary w Sklepie są szczegółowo opisane. Na stronie www.szata.pl znajdują się wszystkie informacje dot. danego towaru,a  w szczególności cech takich jak: cena, użyta tkanina i jej skład itp.
 5. Zdjęcia produktów znajdujących się na stronie internetowej służą przedstawieniu Klientowi konkretnego modelu Towaru.

II. Zasady korzystania z usług sklepu www.szata.pl i zawierania umów sprzedaży Towarów

 1. Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy “Szata II” Adam Tadeusz Szawłowski z siedzibą w Kikole umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a Zakładem Produkcyjno Handlowo Usługowym “Szata II” Adam Tadeusz Szawłowski z siedzibą w Kikole.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja.
 4. Podczas składania zamówienia wszystkie informacje, które są podawane przez Klienta winny być zgodne z prawdą oraz dokładne, aby umożliwiły realizację złożonego zamówienia. Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy “Szata II” Adam Tadeusz Szawłowski zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, gdy dane podane Przez Klienta nierzetelne i uniemożliwiają prawidłową realizację zamówienia oraz jego doręczenie. Przed wspomnianą odmową realizacji zamówienia firma “Szata II” podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu weryfikacji danych oraz ich uzupełnienia w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 5. Sklep ze swojej strony podejmuje się zastosowaniu wszelkich możliwych środków technicznych mających na celu ochronę danych osobowych Klientów, a w szczególności środków zapobiegających pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia Towarów można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu – poprzez wypełnienie formularza zamówienia, telefonicznie: 666 595 500 lub mailowo: szata@szata.pl .
 2. W przypadku zamówienia złożonego telefonicznie lub mailowo Klient zobowiązany jest do przekazania wszystkich danych niezbędnych do wysyłki Towaru oraz opcjonalnie wystawienia faktury, tj. imię, nazwisko (lub nazwa firmy), adres wysyłki, adres do faktury (jeśli jest inny niż adres wysyłki), numer NIP (w przypadku firmy), telefon kontaktowy oraz mail.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez niego rubryk formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych w formularzu danych drogą telefoniczną lub mailową.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie. W przypadku braku zamówionego Towaru, Klient jest informowany telefonicznie lub poprzez podany mail o zaistniałej sytuacji i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy w przypadku płatności z góry za pośrednictwem przelewy24.pl .
 6. W przypadku zamówienia płatnego za pośrednictwem Przelewy24 realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili uzyskania potwierdzenia płatności przez .
 7. W przypadku zamówienia za pobraniem realizacja zamówienia rozpoczyna się od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej Sklepu. W przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.
 8. Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko przed wysyłką towaru.

IV. Ceny Towarów

 1. Informacja o cenie zakupu Towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia przez Klienta zamówienia. 
 2. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a) „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,

b) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek firmy “Szata II” lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu Przelewy24.pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

Po wyborze przelewu bankowego, jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Przelewy24, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Przelewy24.pl, jako agenta rozliczeniowego.

V. Dostawa Towarów

 1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. 
 2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
 3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od wyboru klienta firmą spedycyjną GLS Poland. Sklep umożliwia także odbiór Towarów w siedzibie firmy, tj. 87-620 Kikół, ul. Janusza z Kikoła 3.
 4. Zamówienia o wartości powyżej 199,00 złotych wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów wynoszą odpowiednio: 12,00 zł w przypadku przedpłaty na konto, 15,00 zł przy przesyłce za pobraniem oraz 0,00 zł przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy. 

VI. Reklamacje

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić nieznaczne różnice w odcieniu koloru lub wyglądu towarów prezentowanych na zdjęciach z otrzymanymi, jeśli różnice te wynikają z ustawień podlegających regulacji parametrów monitora komputera, z którego składane było zamówienie.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po przesłaniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
 4. Koszty przesyłki odsyłanej do sklepu w przypadku reklamacji pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki zwracane są przelewem na konto wskazane przez Klienta.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem.
 6. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez sklep w terminie 14 dni.
 7. Reklamowany towar należy odesłać wraz z dokumentem zakupu oraz wypełnionym formularzem rezerwacji.

 VII. Zwroty

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia towaru. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres sklepu, bądź na adres e-mail: szata@szata.pl .
 2. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony na adres Sklepu wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.
 3. Klient ponosi koszty przesyłki zwracanego towaru do Sklepu.
 4. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki zamówienia nastąpi przelewem na wskazane przez klienta drogą mailową konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru.
 5. W przypadku wystawienia faktury przez Sklep klient zobowiązany jest po zwrocie towaru do podpisania i odesłania faktury korygującej.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

VI. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

VII. Postanowienia końcowe    

 1. Do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem są właściwe sądy wskazane w przepisach dotyczących postępowania cywilnego.
 2. Do Rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem właściwy jest sąd miejsca siedziby Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).